Storno

storno podmienky
 1. Pri storne celej skupiny (nad 10 osôb) v termíne do 30 dní pred nástupným termínom, stanovuje sa 10% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania.
 2. Storno jednotlivcov (do 10 osôb) v termíne do 30 dní pred dátumom príchodu je bez finančného postihu.
 3. Pri storne klientov v termíne:

  a. 29 – 21 dní pred nástupom sa stanovuje 25% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania

  b. 20 - 14 dní pred nástupom platí 50% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania

  c. 13 - 7 dní pred nástupom platí 80% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania

  d. 7 – a menej dní pred nástupom platí 100% stornopoplatok, t.j. ubytovanie sa hradí v plnej výške

 4. Pri storne v deň nástupu, alebo pri nestornovanom pobyte, prípadne pri nenastúpení hosťa sa platí 100% stornopoplatok (cena ubytovania za celý pobyt) ako aj cena prvého zabezpečeného obeda, prípadne večere.
 5. Osobitné ustanovenia:

  a. V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z hotela (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť ani cestovná kancelária nárok na vrátenie platby za nedočerpané služby.

  b. V prípade storna, alebo skrátenia, či nenastúpenia hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy, alebo ťažkej havárie, si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.

  c. V prípade storna pobytu zo strany hotela do 30 dní pred nástupom – uhradí hotel cestovnej kancelárií 10% z celkovej ceny pobytu ako ušlý zisk, alebo zabezpečí adekvátne náhradné ubytovanie.