Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MOVINO, spol. s r. o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti MOVINO, spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 617 824, v OR OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl. č.: 10 740/S (ďalej len „MOVINO“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ alebo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou MOVINO na internetovej stránke www.movino.sk a pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou MOVINO a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“). Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Kontakty: tel.: +421 903 650 691, e-mail: info@movino.sk

Zákazníkom je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

Internetový obchod má význam ako je tento uvedený v preambule vyššie.

Objednávka má význam ako je tento uvedený v bode 1.4 týchto VOP.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.movino.sk .

1.2 Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa vyžaduje registrácia a založenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.movino.sk. Pri registrácií a zriadení zákazníckeho účtu a taktiež pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene týchto údajov zmeniť aj v zákazníckom účte. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite.

1.3 Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode (vrátane orientačnej obvyklej doby dodania) sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu v súvislosti s prezentovaným tovarom.

1.4 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s oboznámeným sa s týmito VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

1.5 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, potvrdenie o prijatí objednávky.

1.6 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;

c) o preverovaní dostupnosti objednaného tovaru;

d) prípadne iné údaje.

1.7 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru v znení „Exped./Zaplatená“, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.

1.8 V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.

1.9 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je dostupný u predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty správu o nedostupnosti tovaru. V prípade, ak nastane situácia opísaná v tomto bode týchto VOP, nie je predávajúci povinný akceptovať elektronickú objednávku a nie je ňou viazaný. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.3 týchto VOP. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, budeme mu táto vrátaná a to do 45 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny.

1.10 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.11 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania tel. čísla 0903 650 691. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti stavu skladových zásob. V predchádzajúcej vete uvedené platí aj v prípade, ak je v internetovom obchode predávajúceho uvedená obvyklá doba dodania alebo odoslania tovaru, nakoľko informácia o takejto dobe má len orientačný charakter a definitívna doba dodania alebo odosielania tovaru určí predávajúci podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkovaných možností po preverení stavu skladových zásob. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. Akonáhle bude tovar odovzdaný prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdení o odoslaní.

2.4 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť MOVINO zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2.5 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve.

2.6 Dodávka tovaru sa uskutočňuje v rámci Slovenskej a Českej republiky.

2.7 Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach / etapách. V prípade platby prostredníctvom dobierky budú náklady za prepravu uhradené pri prevzatí tovaru pri prvej zásielke.

2.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o odoslaní tovaru. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru.

2.9 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

2.10 Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.

2.11 Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

3. Cena

3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.movino.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

3.2 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň dodávky tovaru.

3.3 Faktúru za tovar alebo zjednodušený daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, a to po uzatvorení Zmluvy.

3.4 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4. Platobné podmienky

4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba vopred (prevod peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho na základe zaslanej predfaktúry),

b) na dobierku pri doručení tovaru (peňažné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca).

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.

4.3 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

5.2 Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy odoslaním jednoznačne formulovaného vyhlásenia vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vyplneného „Formulára pre odstúpenie od zmluvy“, najlepšie s tovarom, ktorý vracia. Kupujúci môže o dokument potrebný k odstúpeniu od kúpnej zmluvy požiadať mailom na info@movino.sk alebo na tel. čísle 0903 650 691. Samotným požiadaním o dokument potrebný k odstúpeniu ešte podľa predchádzajúcej vety nedochádza k odstúpeniu od zmluvy. Následne po požiadaní o dokument potrebný k odstúpeniu od kúpnej zmluvy dostane kupujúci e-mailom potrebný dokument, a to: „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ , pričom uvedený dokument je potrebné následne, najlepšie s tovarom zaslať na príslušnú adresu.

V prípade, že kupujúci nemá možnosť požiadať o dokumenty potrebné k odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže využiť vzorový „Formulár pro odstúpenie od zmluvy“, ktorý je na stiahnutie tu.

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a tovar na adresu: MOVINO, spol. s r.o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš.

5.4 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.6 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, predávajúci mu vráti, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru peňažné prostriedky. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční prevodom prostriedkov na bankový účet kupujúceho, Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu náklady na prepravu súvisiace s vrátením tovaru.

5.7 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

5.8 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

5.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Záručné podmienky

6.1 V prípade, že je predmetom predaja víno, je záručná doba 24 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok, ktoré určuje zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, t. j. musí sa skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

6.2 Záručný listom sa v tomto prípade berie faktúra za dodaný tovar.

6.3 Práva a povinnosti predávajúceho plynúce zo záruky a záručná doba voči osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle platnej legislatívy, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.

6.4 Kupujúci reklamuje tovar na základe vyplneného formuláru „Formulára pre reklamáciu“, najlepšie s tovarom, ktorý vracia. Kupujúci môže o dokument potrebný k reklamácii požiadať mailom na info@movino.sk alebo na tel. čísle 0903 650 691. Následne po požiadaní o dokument potrebný k reklamácii dostane kupujúci e-mailom potrebný dokument, a to: „Formulára pre reklamáciu“ , pričom uvedený dokument je potrebné následne, najlepšie s tovarom zaslať na príslušnú adresu.

6.5 V prípade reklamácie kupujúci zašle tovar na adresu: MOVINO, spol. s r.o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš.

6.6 Predávajúci je povinní vybaviť reklamáciu najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru a oznámiť o priebehu a výsledku reklamácie kupujúceho e-mailom.

7. Výhrada vlastníctva

7.1 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.

7.2 Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vylúčené. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho príslušné tretie osoby, ktorá majú postavenie dlžníkov a im oznámiť postúpenie.

8. Osobitné dojednania

8.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia.

8.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.

8.3 Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.

9. Spracovanie osobných údajov

Bližšie informácie nájdete v OOÚ - e-shop.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 10.10 týchto VOP.

10.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

10.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

10.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

10.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

10.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

10.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10.10 Spoločnosť MOVINO je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti MOVINO (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti MOVINO), alebo

Vo Veľkom Krtíši, dňa 13.11.2019.

 

 

Alternatívne riešenie sporov


1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa§3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.

2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa napredávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na movino@movino.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.